سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

فقط با من بخند

صفحه خانگی پارسی یار درباره

گاه...

    نظر

گاه یک لبخند آنقدر عمیق میشود که گریه میکنیم

گاه یک نغمه دست نیافتنی میشود که با آن زندگی میکنیم

گاه یک نگاه آنچنان سنگین میشود که چشمانمان رهایش نمیکنند

گاه یک عشق آنقدر ماندگار میشود که فراموشش نمیکنیم...