سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

فقط با من بخند

صفحه خانگی پارسی یار درباره

چه مغرورانه...

    نظر

چه مغرورانه اشک ریختیم.

چه مغرورانه سکوت کردیم.

چه مغرورانه التماس کردیم.

چه مغرورانه از هم گریختیم.

غرور هدیه شیطان بود و عشق هدیه خدا.

هدیه شیطان را به هم تقدیم کردیم و هدیه خدا را از هم پنهان.